บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Cash Back 10%

Caltex Logo

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ Cash Back 10%

BBLcashback

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับเครดิตเงินคืนสุงสุด10%

เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ 800 บาท/สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ตามประเภทบัตร*

ไม่ต้องใช้คะแนนเพื่อรับเงินคืน

สูงสุดตามประเภทบัตร

แลกคะแนนรับส่วนลดเพิ่มจากเครื่องรับบัตร (1,000 คะแนน = 100 บาท)

VALID FROM: 1 August 2020 to 31 December 2021
Terms and conditions

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

• เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ 800 บาท/สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ตามประเภทบัตร*

• บัตรที่สามารถเข้าร่วมรายการได้จะต้องเป็นบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด หรืออเมริกันเอ็กซ์เพรส ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ทั้งบัตรหลักหรือบัตรเสริมที่มีสถานภาพบัตรปกติ และไม่มีการผิดนัดชาระในวันสิ้นรอบบัญชีที่มีการคำนวณเงินคืน

• บัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ บัตรเครดิตองค์กร, บัตรเครดิตจัดซื้อ, บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ และบัตรฟลีทการ์ด

• รายการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ามันที่ร่วมรายการ ที่มียอดใช้จ่ายครบทุก 800 บาท รับ 1 สิทธิในการคำนวณเครดิตเงินคืน โดยรวมทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน (ภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) มีเกณฑ์การให้เครดิตเงินคืนดังนี้สาหรับบัตร Infinite รายการใช้จ่ายที่มียอดครบทุก 800 บาท รับเครดิตเงินคืน 10%-สำหรับบัตร Platinum Leader รายการใช้จ่ายที่มียอดครบทุก 800 บาท รับเครดิตเงินคืน 3%-สำหรับบัตรเครดิตประเภทอื่นๆ ของธนาคาร รายการใช้จ่ายที่มียอดครบทุก 800 บาท รับเครดิตเงินคืน 2%

• จำกัดสิทธิที่จะได้รับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 6 สิทธิ ต่อทุกประเภทบัตรภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน (ภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน รวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ต่อรอบบัญชี รวมทุกสถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนตามรายการที่เกิดขึ้นก่อน หลัง เรียงตามวันที่ทารายการ และคืนเงินเข้าบัตรที่ทำรายการตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

• ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้ทำรายการตามเงื่อนไข และธนาคารได้รับรายการจากสถานีบริการน้ำมันแล้ว โดยยอดเงินคืนที่ได้รับจะปรากฏในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตในรอบบัญชีนั้นๆ

• สำหรับรายการใช้จ่ายในสถานีบริการจำนวนต่ากว่า 800 บาท ธนาคารจะไม่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะนำยอดดังกล่าวมาคำนวณคะแนนสะสมตามรายการ Thank You Program สำหรับบัตรประเภทที่มีคะแนนสะสม, คำนวณ Cash Rebate ตามอัตราปกติ สำหรับบัตรประเภทไทเทเนียม และคำนวณเพื่อรับคะแนน BIG Points สาหรับบัตรเครดิตแอร์เอเชีย

• สำหรับรายการใช้จ่ายในสถานีบริการน้ำมันจานวนสูงกว่า 800 บาท และได้นำยอดใช้จ่ายของรายการนั้นมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนไปแล้ว ยอดใช้จ่ายทั้งหมดของรายการนั้นจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม Thank You Rewards / คะแนน BIG Points หรือ Cash Rebate ตามปกติอีก- ธนาคารจะคืนเงินตามเกณฑ์ที่คานวณได้ ตามข้อ 3.1 และแจ้งในใบแจ้งยอดของลูกค้าในรอบบัญชีถัดไป 1 รอบบัญชีนับจากวันที่บันทึกรายการ และธนาคารได้รับรายการจากร้านค้าแล้ว- ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายได้ โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า 30 วัน และเข้าดำเนินการแก้ไขสื่อส่งเสริมการขายที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของบริษัทให้สอดคล้องกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ กรณีธนาคารยกเลิกการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะจัดเก็บสื่อส่งเสริมการขายออกจากพื้นที่ติดตั้งสื่อส่งเสริมการขายก่อนวันที่มีผลเป็นการยุติการส่งเสริมการขาย

STAGE ENVIRONMENT