Delo® Gold Multigrade SAE 20W50

น้ำมันเครื่องยนต์ที่ใช้งานหนัก

Delo® Gold Multigrade SAE 20W50

น้ำมันเครื่องเกรดรวม ช่วยป้องกันการสึกหรอ ยืดอายุเครื่องยนต์

เหมาะสำหรับรถที่วิ่งทางไกล และใช้งานหนัก

การใช้งานที่เหมาะสม
  • เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะ
  • ช่วยป้องกันการสึกหรอได้ดี
  • รักษาระดับการหล่อลื่นได้สม่ำเสมอ
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
  • API CH-4 
  • API CG-4 
  • API CF-4
  • API CF


Share this pageSTAGE ENVIRONMENT